Coronanytt

Information för företag om Corona

2020-03-25: Oerhört betydelsefullt för småföretagen!


Så kom då även ett krispaket för de allra minsta företagen. Idag [2020-03-25] kl. 17.00 presenterade regeringen ett antal åtgärder som riktas till både små aktiebolag såväl som till enskilda firmor och handelsbolag. Med omedelbara positiva effekter i form av ett antal åtgärder fördelade på olika områden.


Efter en dryg vecka av olika krispaket i spåren av Corona har många förtvivlat efterfrågat åtgärder som snabbt kan komma de minsta företagen tillgodo. Både likvidmässigt såväl som resultatmässigt i form av reducerade kostnader. Regeringen presenterade idag därför följande:


  • Generell tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter
  • Återbetald skatt till egenföretagare samt ändrade regler
  • En statlig företagsakut för att dela kreditrisk med bankerna 70/30
  • Anstånd med årsmoms för småföretag
  • Rabatt på hyror för utsatta verksamheter


Generell tillfällig nedsättning av arbetsgivareavgifter och egenavgifter

Här väljer regeringen att låta företag slippa arbetsgivaravgifterna (ej ålderspensionen på 10,21%) på 30 medarbetare i företaget. Reduktionen omfattar löneunderlag på max 25.000 kr i månadslön per medarbetare. Även egenavgifterna för t.ex. enskilda firmor sätts ner motsvarande.  Nedsättningen gäller mellan 1 mars och 30 juni 2020, förslaget ska träda i kraft 6 april 2020. 

[Uppdaterades 2020-03-26]

Återbetald skatt till egenföretagare

När det gäller småföretag i form av enskilda firmor/handelsbolag skall det blir möjligt att kunna begära tillbaka skatt de betalat in för 2019 för att istället betala den senare eller kvitta mot framtida förluster (inom 6 år). Genomförandet skall komma att ske via periodiseringsfonden för enskild näringsverksamhet och handelsbolag. Hela 100% skall kunna begäras tillbaka. Man kommer dock att återkomma med ett maxtak.


Det viktiga här är att det inte är något som sker med automatik utan man behöver begära återbetalning. Ta kontakt med din ekonomileverantör för rådgivning. Någon ränta skall heller inte belasta den som får återbetalning.


Statlig företagsakut

Den statliga företagsakut om upprättas är till för att Riksbankens tidigare aviserade 500 Mdr kronor enklare skall komma företagen till handa. Idag stoppas medlen upp pga bankernas begränsade riskmöjligheter. Akuten skall hjälpa till genom att staten ikläder sig ett garantiansvar på 70% av krediterna medan banken tar 30%. Löptiden blir max 3 år och de första 12 månaderna till 0% ränta.


Företagen kommer förstås även fortsättningsvis att avkrävas säkerheter t.ex. genom pant i företaget e dyl.


Anstånd med årsmoms

Små företag med årsmoms skall snart betala momsen för 2019. Ett råd är därför att avvakta något med inkomstdeklarationerna nu för att på så sätt parallellt söka anstånd med årsmomsen. Detta träder ikraft 8 april men gäller alltså retroaktivt.


Rabatt på hyror utsatta branscher

Regeringen avsätter också totalt 5 Mdr kronor för hyresstöd till företag i utsatta branscher. Syftet är att skynda på förhandlingar som redan är igång gällande hyresreduktioner. Tanken är att staten bär 50% av hyresnedsättningen upp till 50% av den fasta hyran under andra kvartalet 2020. Hyresvärden bär de övriga 50%.


- - - - - - - - - - - -


Corona/covid-19 har skapat många frågetecken och osäkerhet i samhället och rådande läge slår hårt mot framförallt små och medelstora företag. Regeringen beslutade den 16 mars om ett krispaket. Vi har samlat information om viktiga punkter för dig som företagare.


Då läget förändras snabbt och vi står inför nya rekommendationer från myndigheterna dagligen, är vissa av insatserna som ingår i krispaketet fortfarande under utredning i hur de praktiskt kommer att fungera. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor så ska vi besvara dessa efter bästa förmåga. Maila gärna på info@nyaek.se.

 

Anstånd med betalning av skatter för likviditetsförstärkning

Om du som företag på grund av covid-19 får betalningssvårigheter kan du söka om tillfälligt anstånd med


a) betalning av arbetsgivaravgifter,

b) preliminärskatt på lön och

c) mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.


Tiden för anstånd är i normalfallet två månader, i särskilda fall kan anståndstiden maximalt uppgå till fyra månader. Räntekostnaden är idagsläget 1,25% på årsbasis. 


Regeringens har gett på förslag att företag kan få anstånd för tre månaders skatteinbetlaningar och anståendet lämnas under längst 12 månader.

Möjligheten till tillfälliga anstånd föreslås träda i kraft 7 april men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Läs mer på Skattverkets hemsida.

 [Uppdaterades 2020-03-18]


Nya regler vid korttidspermittering

Du som har anställda och som på grund av covid-19 får svårigheter att behålla befintlig personalstyrka, kan ha rätt till ekonomiskt stöd –så kallad korttidspermittering. Från och med 7 april 2020 är det möjligt att söka stödet och det kommer att gälla retroaktivt from den 16 mars 2020. 

Nu har Tillväxtverket gått ut med ny information om att alla utom ägare av enskild firma omfattas av möjligheten att söka stöd. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.


Korttidspermittering innebär att en arbetstagare går ner i arbetstid och lön. Kostnaden delas mellan dig som arbetsgivare, arbetstagaren och staten. Staten kommer att ta 75% kostnaden och arbetstagaren kan få ut upp till 90% av sin lön, se tabellen nedan.


Hur går du tillväga?

Ansökan kommer att öppna först den 7 april och ska lämnas på Tillväxtverkets hemsida. Tillväxtverket måste sedan godkänna ansökan innan stödet kommer utbetalas. Stödet kan ges i sex månader och därefter finns möjlighet att förlänga ytterligare 3 månader vid behov.

Du kan också läsa mer på tillväxtverkets hemsida.


[Uppdaterades 2020-03-24]

"...vi vill dra ett strå till stacken och kommer att lägga tid på att ge dig information och konkreta tips för att kunna agera..."

Källa: tidningenkonsulten.se


Finansiella insatser från Riksbanken, finansinspektionen och bankerna

Riksbanken har beslutat att låna ut 500 miljarder kronor för att säkra kreditförsörjningen till små och medelstora företag. Det är din bank som förmedlar pengarna vidare till dig som företagare. Även Finansinspektionen agerar genom att sänka bankernas reservkrav från 2,5 till 0 procent. Denna åtgärd bedöms att öka utlåningsutrymmet med 900 miljarder kronor. Totalt ökar den möjliga utlåningen med upp till totalt 1.400 miljarder kronor.  


Enskilda banker har även satt in olika hjälpinsatser för små och medelstora företag. Se till exempel Nordea som inför möjligheten att bevilja tillfällig amorteringsfrihet, för att hjälpa sina kunder med likviditetsförstärkning.

[Uppdaterades 2020-03-17]


Finansiering från Almi

Almi har erhållit ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlånging till små och medelstora företag i hela landet. Har du sedan tidigare Almi-lån har du möjlighet att söka anstånd med amorteringar. Läs mer på Almis hemsida.

 

[Uppdaterades 2020-03-21]Staten står för sjuklönekostnader och slopad karensdag

Regeringen har förslagit att staten går in och tar över sjuklöneansvaret för dag 1-14 under april och maj 2020. Även egenföretagare ska ha möjlighet att ersättas genom att de får en schabloniserad sjukpenning för samma tid.


Karensavdraget har beslutats att det ska slopas mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

Det är arbetstagaren själv som ansöker om ersättningen på Försäkringskassans hemsida. Du som arbetsgivare ska göra avdrag som vanligt på lönen.

[Uppdaterades 2020-03-20]

 

Avskaffat krav på läkarintyg

Regeringen har föreslagit att kravet på läkarintyg från den åttonde sjukdagen temporärt avskaffas för att avlasta hälso- och sjukvården. Den anställde kan därmed vara sjuk i upptill 14 dagar utan att arbetsgivare ska begära läkarintyg av sina anställda.

[Uppdaterades 2020-03-17]

 

Smittbärarpenning

Om en läkare beslutar att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit covid-19 räknas. Kan du ha rätt till ersättning i form av smittbärarpenning. Detta ansöker man om på Försäkringskassan, för detta krävs läkarintyg. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

[Uppdaterades 2020-03-17]


För dig som driver företag i Karlstad kommun

Alla nämnder i kommunen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att se över regler och rutiner mot företag och föreningar för att se hur kommunen kan bistå i att lindra effekten av den rådande situationen. Senast 24 mars ska nämnderna rapportera om vilka förändringar som är aktuella. Kommunkoncernens bolag har uppmanats göra detsamma.


Anstånd med fakturor för livsmedel, miljöskydd och bygglov

Då kommunen just nu sänder ut sina årliga fakturor gällande livsmedel och miljöskydd, räknar kommunen med att flera företag (inom exempelvis restaurang- och cafébranschen) kommer att behöva anstånd med betalning och de ställer sig positiva till detta.


Kommunen kommer även avvakta med att skicka ut nya fakturor vad gäller bygglov till småföretagare och för redan utskickade fakturor får småföretagare anstånd. Du hör av dig till respektive förvaltning för kontakt och ansökan om anstånd. Läs mer på Karlstad kommuns hemsida.


[Uppdaterades 2020-03-20]Ekonomisk rådgivning

Om du har frågor och önskar diskutera ditt företags situation med en ekonomisk rådgivare är du välkommen att kontakta oss. Är du inte tidigare kund till oss på Nya Ekonomikompetens men önskar någon att bolla frågor med i dessa Corona-tider, är du självklart lika välkommen att höra av dig. 


info@nyaek.se

Stefan, +46 70 35 95 400

Rebecca, +46 73 66 97 770

 


Du kan hitta samtliga förslag från regeringen i sin helhelt på Regeringskansliets hemsida

Kontakta oss gärna!

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Följ oss även gärna på sociala medier

HÄNG MED PÅ EN MODERN RESA

Nöjd Kund

Partnerskap

Kund Garantier

Nöjd Medarbetare

All rights reserved. POWERED & PRODUCED by Ekonomikompetens Nordic AB