Ekonomi

FOKUS Affärsinfo - EKONOMI

Basfakta 2020 Ekonomi


Aktuella sociala avgifter

10,21% för anställda födda 2002-2004*

31,42% för anställda födda 1955 och framåt

10,21% för anställda födda 1938 till 1954


*Vid en lön på max. 25 000 kr/månad. 


Egenavgifter m.m. 

28,97% för personer födde 1955 och framåt 

10,21% för personer födda 1938-1954


Särskild löneskatt

24,26% för anställda födda 1938 och framåt


Traktamentsbelopp

Heldagstrakt (m. övernattning i SE)  240 kr

Halvdagstrakt uppgår till 120 kr

Efter tre månader 168 kr

Efter två år 120 kr

Nattraktamente (om arb.giv ej betalt övernattningen) uppgår till 120 kr

 

Avdrag på heldagstraktamente

Avdrag görs för frukost med 48 kr

Avdrag för lunch eller middag med 84 kr

Avdrag för lunch och middag med 168 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 216 kr

 

Avdrag på halvdagstraktamente 

Avdrag görs för frukost med 24 kr

Avdrag för lunch eller middag med 42 kr

Avdrag för lunch och middag med 84 kr

För frukost, lunch och middag görs avdrag med 108 kr

 

Maxbeloppet gäller för arbete på en och samma ort i högst tre månader. Efter tremånadersperioden kan arbetsgivaren normalt betala ut ett reducerat traktamente

 

Milersättning (skattefri)

18,50 kr/mil i egen bil

Vid förmånsbil 9,50 kr/mil (bensindriven) samt 6,50 kr/mil (dieseldriven bil)


Prisbasbelopp

47.300 kr (förhöjt prisbasbelopp uppgår till 48.300 kr)


Inkomstbasbelopp

66.800 kr (används bl.a. som underlag för 3:12-reglernas schablonberäkning).


Gränsbelopp

2,75 inkomstbasbelopp motsv 177.100 kr


Brytpunt för statlig skatt

523.200 kr (20% statlig skatt) för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång, samt

575.500 kr (20% statlig skatt) för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång. 


Momssatser

25% är den generella momsatsen

12% gäller på t.ex. livsmedel, hotell- och restaurangtjänster

6% är momsen på t.ex. dagstidningar, persontransporter (buss, taxi, flyg, tåg) och böcker.


Bolagsskatt

Bolagsskatten uppgår 2020 till 21,4%.

 

Lågbeskattad utdelning

Den lågbeskattade utdelningsdelen inom ramen för 3:12-reglerna uppgår till 20%.


(Vi reserverar oss för ev. felskrivningar o dyl)

[2020-06-26]


Varning för revisorn

En revisor kan vara ett mycket bra stöd för företaget. Rätt revisor fungerar som ett stöd och är en tillgång. En revisor är också en partner som kan ge företagsledningen respons på hur företagets redovisning och ekonomi sköts under året. 


En viktig möjlighet till utvärdering

Efter revisorns årliga eller halvårsvisa granskning, har revisorn god uppfattning om hur det står till med redovisningen i ert företag. Är det mycket ombokningar? Sköts redovisningen på ett modernt och smart sätt? Eller är det rörigt? Borde ekonomimodellen vara uppbyggd på annat sätt för att öka företagets uppföljnings- och analysmöjligheter?"...information som kan vara värdefull att få reda på..."

 

Revisorn kan förstås inte säga exakt hur mycket utförandet av redovisning under ett år skall kosta. Men, revisorn kan definitivt ha en uppfattning om ungefär hur mycket tid som bör gå åt för att sköta olika ekonomiska processer i företaget. Det här är information som kan vara värdefull att få reda på - oavsett om man har egen ekonomipersonal eller valt att outsourca ekonomisidan.


Varning för revisorn

Vad är det då vi vill varna för gällande revisorn? Jo, det är revisorer och ekonomi/redovisningsleverantörer som fortfarande arbetar med s k kombiuppdrag. Dvs. man är revisorer för kunder där kollegor inom samma företag också sköter, eller är med och sköter, bokföring, avstämningar, bokslut mm."...lagstadgade regler gällande att inte vara revisor med kollega som biträder i företagets bokföring eller medelsförvaltning..."Förutom att det blir en trovärdighetsfråga när det gäller utvärderingen när revisorn är anställd i samma företags om de som utför ekonomi och redovisning, handlar det om regleringar som är lagstadgade i både Aktiebolagslagen såväl som i revisionslagen. 

 

I Revisionslagen §17 slås det fast att den får inte vara revisor som:


2. ...biträder vid företagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver.

3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till företaget eller någon som avses under 2. 

4. är verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder företaget vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller företgets kontroll däröver. 


Utvärdering gällande revisionskostnaderna

Ytterligare en infallsvinkel som är viktig är att s k kombiuppdrag inte heller ger kundföretaget rimlig trovärdighet i att utvärdera vad företagets revision kostar. Nya Ekonomikompetens får ofta vara med och följa upp kostnaderna som revisorerna fakturerar våra kundföretag. Eftersom vi alltid gör klart allting, stämmer av, kompletterar med underlag osv. för att revisionen skall bli så kostnadseffektiv som möjligt, kan vi också hjälpa våra kunder att stämma av kostnaden för revisorerna är rimliga.


En möljighet man tappar om man lägger både redovisning och revision på samma byrå.


Ovanstående är förstås också en av anledningarna till att både KPMG och PWC relativt nyligen sålt hela sina redovisningsavdelningar. Man är så stora på revision att det helt enkelt blir allt för många företag man inte kan leverera redovisningstjänster till när man är i samma koncern.

Gå till tidigare publicerade artiklar

Fri prenumeration på FOKUS Affärsinfo?

Kontakta oss gärna

+46 70 35 95 400

kontakt@nyaek.se

Följ oss även gärna på sociala medier

HÄNG MED PÅ EN MODERN RESA

Nöjd Kund

Partnerskap

Kund Garantier

Nöjd Medarbetare

All rights reserved. POWERED & PRODUCED by Ekonomikompetens Nordic AB